Skip to main content

nanna hade bere

ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯೇ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ದಿನಗಳಂದು ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಡುಗಳೇ ಹಾಡುಗಳು.
     ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸು ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿ (ನೋಟೆಬೂಕ್) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚವಥಿಯ ಹಾಡು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾಡು, ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಾಡು, ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಬ್ಬಗಳ ಮುನ್ನಾದಿನ (ಹಿಂದಿನ ದಿನ) ಅವನ್ನು ರಾಗಬದ್ದವಾಗಿ ಹೇಳುವದನ್ನು ರೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.  ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪೂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು "ನೀ ಹೇಳೇ" "ನೀ ಹೇಳೇ" "ಎಂಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಯೇ" "ಎನ್ನ ಧ್ವನಿ ಬಿದ್ದೊಜು" ಎಂದೆಲ್ಲ ನಖರೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬಳು ಹಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸ ಗುಡಬೇಕು (ಪಲ್ಲವಿಯೊಂದನ್ನು ಹಾಡುವದು) ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅರತಿಯೆತ್ತಿದ್ದು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಕ್ರಮ ಬದ್ದವಾಗಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು.( ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗಟೆ ಬಡಿಯುವದರಿಂದ, ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದು ಬೇರೆ ಮಾತು)
     ಹಾಡು ಬರದಿದ್ದವರು (ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗಳು) "ಹಾಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶೇಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ , ನಾವೂ ದುರುದುನ್ದೇರು " ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು.
     ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು (ಕೆಲವು ಪುರುಷರೂ ಕೂಡ) ಹಾಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. (ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ) ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಧಾಟಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
       ಕೆಲವೂ ಹಾಡುಗಳು ಹಲವರು ತಲೆಮಾರಿಂದ ಬಂದಿರುವವು. ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ.
  ಈಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಯವೆಗೆಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕಲೆಯು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
      ಕೆಲವೂ  ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ.
       ಆದಿ ಮಾಯೆಗೆ ಆರತಿ ಮುದದಿ ಬೆಳಗುವೆ. ಆರತಿ ಮುದದಿ ಬೆಳಗುವೆ.
      ಮೇದಿನಿಯೋಳು ಮೆರೆಯುತಿರುವ
      ಸಾಧು ರೂಪೆ ಸಚ್ಚರಿಥೆಗೆ
      ಈ ಹಾಡು ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿದ ಹಾಡು

   ಉಪನಯನ ಅಥವಾ ಮಾಡುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಶಿರ್ವದಿಸುವ ಹಾಡು ನೋಡಿ

   ಹತ್ತು ಸಾವಿರವಾಗು ಕಿತ್ತಳೆ ವನವಾಗು
   ಬಪ್ಪವರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಾಗು
   ಮನೆಯಾಗು ಕಂದಯ್ಯ, ನೂರರು ವರುಷ ಸುಖ ಬಾಳು

   ಬೆಟ್ಟದ ಗರಿಕೆಯಾ ಮೆಟ್ಟುವರೋ ತುಳಿಯುವರೋ
   ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವುದು
   ಕಂದಯ್ಯ, ಗರಿಕೆಯೆಂದದಲಿ ಸುಖ ಬಾಳು
  
ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಬದ್ದವಲ್ಲವೇ

Comments

Popular posts from this blog

Someshwara shataka

ಚರಿಪಾರಣ್ಯದ ಪಕ್ಷಿಗೊಂದು ತರು ಗೊಡ್ಢಾಗಲ್ ಫಲಂ ಈವಿದಾ
ಮರಗಳ್ ಪುಟ್ಟವೆ ಪುಷ್ಪವೊಂದು ಬಳಲಲ್  ಭ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೂವಿಲ್ಲವೆ
ನಿರತಂ ಸತ್ಕವಿಗೋರ್ವ ಗರ್ವಿದಂ ನೃಪ ತಾಂ ಲೋಭಿಯಾಗಲ್ ನಿಜಂ
ಧರೆಯೊಳ್ ದಾತರು ಪುಟ್ಟರೆ ಹರ ಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

Will a bird in the wild go hungry just because one fruit tree dries up? If one flower withers, will not the bee get any flowers? If one haughty king is miserly, will there be no patrons (of poetry) on this earth?


ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳೋದುತಂ
ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಙಾನದಿಂ  ನೋಡುತಂ
ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನಸಂಗದಿಂದಲರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ ನರಂ
ಪಲವಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹಾರ ಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

Learning from wise men, reading from good books, observing others  work and learning from good company, these are the ways a man becomes omni-scient (sarvajna - one who knows everything). Just like many streams join together to make an ocean.

P.S.
1) If you find some of my wordings in this shataka is wrong, please let me know. It is a 40 year old memory.
2) There are also many tripadis(poems with 3 lines ,…

Shantam papam

I plucked some leaves from my kitchen garden for (cooking) making tambuli in the evening. Imagine, I who can not read small letters, even in broad daylight, plucked some dodda patre leaves in the dark kitchen garden. I tried dry roasting them with coriander leaves. Suddenly I saw something whitish. A worm? What sin I was about to commit? I was about to feed non-veg, that too a worm, to two pious brahmins. Threw out the whole thing. Should I wear glasses even when I am cooking?
I hate these chalis. So never wear them. It hurts my nose. I go to a super market. I read a box of something to buy. I can not read its price. I ask the sales boy/girl, what is the price. They will think that I am illiterate. But see, I can't help it. Can't these people print atleast prices in large print for forty plus people.
After a long time today, I tried reading my daily horoscope from newspaper. Could not read anything. At this exponential decay rate, the day is not far when my vision would be zer…

How to get straight hair

Straight hair, silky and shiny hair, lustrous hair!!! How do these terms matter to us, who have crossed the expiry date? But when I saw that one of the prizes is Galaxy Tab, I decided anything for a Galaxy tab.

Step 1: Head out in my scooty which also looks tired and aged. Come near a Kirana store and stop. But where is the Kirana store, it has changed into a super market. There goes the plan of asking the shop keeper to give me one bottle of Sunsilk straight hair shampoo.

Step 2: Go to a super market and head for the shampoos section and take out a bottle and move it close to your eyes and then far, then again near and again far. Shoppers around me wonder if I am looking at some optical illusion. No I can read only it is sunsilk, but is it straight hair shampoo or ordinary or anti-dandruff or some thing else. Why do I always forget to wear glasses when out shopping?

Step 3: Ask the sales girl whether this is straight hair shampoo from sunsilk, giving her the bottle. She first stares…