Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2016

ವಿದೂಶಕ

ಅಕಬರ್ ಬೀರಬಲ್ ಕಥೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕಥೆಯಾಗಲೀ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದೂಶಕನ ಕೆಲಸ , ಕಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವದು.

ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರದೇ ಹೋದರೂ, ಜೋಕರ್ ರಾಜನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಿದೂಶಕನ ಕೆಲಸ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಹೊಗಳು ಭಟರ  ವರ್ತನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ, ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡುವವರನ್ನು ಹೀನಾಮಾನಾಯವಾಗಿ ಬಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ್ರೊಹಿಗಳೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು  ಎಲ್ಲರ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಅಗಾಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.


Forwarding - to who?

I have this unique problem. May be it is in my head!

Some thing keeps disturbing my computers since 6 years. Settings change. Files disappear. Latest one is firewall is not starting. Virus scan, malware scans all show no result.

I noticed few days ago, that DNS server my router was using was 102 dot something. Googling that ip told me that it is a private address which never goes to internet. Why does it happen? DNS server is provided each time by the ISP unless you give static dns yourself. So which ghost set up dns server to private ip?

I discussed with ISP knowing too well that there will not be any positive outcomes. I have many well wishers around who want to know if and when I change my internet connection, what do I talk on my land line, where do I go. Even to the extent that, they want to know what I throw in my garbage.

Now when I did not get any answers by them, I changed to static dns server. Now there is a log which says my ethernet connection is entering a forwarding sta…

Akshara new version published

Friends,

I have published new version of Akshara keyboard. Akshara is an easy to type - type using only one keyboard, using English keys - kannada keyboard.

The keyboard supports Hindi and English too.

Get more details about the app here https://hegdeapps.wordpress.com/about/akshara-ime/

The new version has bug fixes and also feature to add visarga - aha in kannada and hindi.


So don't take a lot of time swapping keyboards or don't type in Kanglish. Download Akshara today 

Help to use Akshara is available in youtube  here 
We like our lead actors to be weird, eccentric, rude, self-centered, middle aged, unkempt some times but extremely good in their jobs, so that their superiors can not fire them no matter how badly they behave. Where as lead actresses are good looking, young and always abiding the rules.

Take Dr.House for example - he is always in pain, he limps, he insults every one, including his colleagues, friends, boss and even patients. But we are supposed to believe he is good at heart and we should commiserate with him because of his physical and emotional pain.

Why is there no TV serial where a woman is rude, eccentric, badly dressed, middle aged and of course in some kind of pain? Are there no women in this world who are rude, who do not care for appearances but still are very very good at their jobs. You do not have to have a pretty face to be good doctor or a good cop. Why no story revolves around these women?

House that!!

These are all real building with crazy designs.


Religion

I was feeling little bit adventurous. Instead of just visiting stack overflow and developers website for my daily doubts in android, I used google.

This time to ask Google ajja about religion. I just asked why religion. There were hundred of pages from both sides. Telling me why religion is good for us and why it is bad for us.

Like all of us, I only selected some pages who supported my already biased viewpoint. viz why religion does more harm than good.

Can you guess the first page with that argument? Beleifnet! And then there were others.
 I wondered why are there no religious texts where God convinces the bad person or rather a person doing bad deeds to become a better person, thus ending evil. Why should it always be that God will punish the bad people by death sentence?

According to religion, the remote control of all our actions and feelings lies with HIM. Why does he not nip these bad plans in the bud rather than starting a war later?

Our children when young, do eat everything…
In relational database management systems you have different types of relations - one to one, one to many, many to many. But what you find here is many to one.

Many attackers vs one victim. Like what happened to Abhimanyu or Julius Caesar.

What have I done to all these people? After fight with one, I have tried my level best not to antagonize others. And that is my nature, being an introvert.

This is not pre-letter to my end.

I could still be holed up in my home. May be even try to hide within the walls. But that does not stop the attacks.

How do I come out of this situation?

ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್

ಕಳ್ಳ ಬಂದಾನೆಂದು ಗೋಡೆಗಳ ಕಟ್ಟಿ
ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರಲೆಂದು ಕಿಡಕಿಗಳನಿಟ್ಟು
ನೆರೆ ಹೊರೆ ನೋಡದಿರಲೆಂದು  ಪರದೆಯ ಬಿಟ್ಟು
ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿಯಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವವ
ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವ
New version of 'Shataka' published

Happy days are here again friends. I finally completed Shataka and published it just now.

Am I cricketer? If you ask that question, you have not seen me. Shataka is not in this case, a century in cricket game we all want in India-Pakistan match. It is my game - a simple puzzle where you need to add numbers to a shataka.

This is release 2.0, so just tweaking. And that took me what appeared like ages.

You see in the image that columns 2 and 3 have a total of 100 and row 2 also has a total of 100. By moving 23 to last row, that row will have total of 100. By moving 62 to first row, the game will be won!!

See the game is interesting. Hope you all will download the game and rate it according to your liking(at least 4 stars )Plants which defy gravity

Japan based design studio Hoshinchu has created a bonsai plant which floats in the air. And it used ancient Japanese magic. No, just mangnets.

The top half of the plant has an embedded magnet. So has the bottom half. When you try to put them together, they repel each other - thus producing a floating plant.


What next? We will have humans who can float :).
Our much discussed Kanhaiya told that he wants azadi not from the country but in the country.I want to add to it. We all want azadi in the country to think. Not just agree.

If you have not yet read his complete speech, do read it. It is really good without being inciting.