Skip to main content

Mobile home

ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗುನುಗುನಿಸಿದ್ದೀರಾ

"ದೂರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಿರಬೇಕು."

ಬೆಟ್ಟ ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟ, ಸಾಗರ ತಟವಾದರೆ ತಟ   ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯನ್ನು ಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿಗೆ  ಒಯ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡಿ.


ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಲ್ಲದೆ :)

ರಾತ್ರಿ ಆಗಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಚಂದಿರನ ತಂಗಿಯರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಿ.

 ಬೇಸರವಾಯಿತೇ ? ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಮತ್ತು ಮನೆ (!) ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೂರ, ಬಲು ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಡಿ.


ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಹಾರ ತಾಣ ಇನ್ನು ಹೇಗಿರಬೇಕು!!

ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮೌಂಟೈನ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿರಿ .(ಕನಸು ಕಾಣಲು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ?)

Comments

Popular posts from this blog

Someshwara shataka

ಚರಿಪಾರಣ್ಯದ ಪಕ್ಷಿಗೊಂದು ತರು ಗೊಡ್ಢಾಗಲ್ ಫಲಂ ಈವಿದಾ
ಮರಗಳ್ ಪುಟ್ಟವೆ ಪುಷ್ಪವೊಂದು ಬಳಲಲ್  ಭ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೂವಿಲ್ಲವೆ
ನಿರತಂ ಸತ್ಕವಿಗೋರ್ವ ಗರ್ವಿದಂ ನೃಪ ತಾಂ ಲೋಭಿಯಾಗಲ್ ನಿಜಂ
ಧರೆಯೊಳ್ ದಾತರು ಪುಟ್ಟರೆ ಹರ ಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

Will a bird in the wild go hungry just because one fruit tree dries up? If one flower withers, will not the bee get any flowers? If one haughty king is miserly, will there be no patrons (of poetry) on this earth?


ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳೋದುತಂ
ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಙಾನದಿಂ  ನೋಡುತಂ
ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನಸಂಗದಿಂದಲರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ ನರಂ
ಪಲವಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹಾರ ಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

Learning from wise men, reading from good books, observing others  work and learning from good company, these are the ways a man becomes omni-scient (sarvajna - one who knows everything). Just like many streams join together to make an ocean.

P.S.
1) If you find some of my wordings in this shataka is wrong, please let me know. It is a 40 year old memory.
2) There are also many tripadis(poems with 3 lines ,…

How to get straight hair

Straight hair, silky and shiny hair, lustrous hair!!! How do these terms matter to us, who have crossed the expiry date? But when I saw that one of the prizes is Galaxy Tab, I decided anything for a Galaxy tab.

Step 1: Head out in my scooty which also looks tired and aged. Come near a Kirana store and stop. But where is the Kirana store, it has changed into a super market. There goes the plan of asking the shop keeper to give me one bottle of Sunsilk straight hair shampoo.

Step 2: Go to a super market and head for the shampoos section and take out a bottle and move it close to your eyes and then far, then again near and again far. Shoppers around me wonder if I am looking at some optical illusion. No I can read only it is sunsilk, but is it straight hair shampoo or ordinary or anti-dandruff or some thing else. Why do I always forget to wear glasses when out shopping?

Step 3: Ask the sales girl whether this is straight hair shampoo from sunsilk, giving her the bottle. She first stares…

Art therapy?

The other day, I was feeling little bit off. That happens most of the time, doesn't it? Well, that day I was feeling more off than usual. And was trying to fill the gigantic void with television shows, dumb mobile games and of course food.

Then I got up and took my color kit and started painting. OK, I am not an artist and am quite bad at it. But still I paint plain colors on empty jam and sauce bottles now and then. And it helps. And mind you, I started this much before these the "art therapy" became hip.

I even try to do some sewing. But that is more time consuming and needs better eyes. I may have patience and attention span of a two year old. So sewing is not for me.

So, the question arises, why don't I use this form of meditation - for the lack of better word, every time? I would have been ten kgs lighter and much much calmer. I don't have an answer. Here is my work from that day.

Again the photo has another story - I took the photo on old dining table clu…